Army Command and Staff College

Serial No 2 Army Command and Staff Course
29 August, 1994 to 26 April, 1995(2051-05-13 to 2052-01-13)
SNOPersonal NoRankFullname
11097MajRaju Devkot
21174MajPrem Prakash Thapa
31176MajRajendra Bikram Shah
41223MajRamesh Kumar Pun
51226MajBijaya Kumar Shahi
61330MajDharma Bahadur Baniya
71324MajSuresh Raj Sharma
81323MajGanesh Bhandari
91274MajTikaram Bhatta
101272MajHari Bahadur Basnet
111163MajTajman Singh Basnet
121162MajRajendra Bahadur Karki
131159MajBinod Kumar Shrestha
141100MajRaj Rana
151129MajBaldev Shamsher Thapa